Normativa Reserva de pista

 • La reserva es pot fer via web o app amb 4 dies d’antelació.
 • El temps de reserva de pista pot ser d’1 h o 1,5 h/dia.
 • El període mínim per anul·lar la reserva per la web o l’app és de 6 hores d’antelació.
 • No es permetrà tenir més d’una reserva activa al mateix temps.
 • Per formalitzar la reserva, es recomana anotar el nom dels 4 jugadors.
 • La pista s’ha d’abonar en el moment de fer la reserva, per la web o per l’app.
 • Es pot abonar la totalitat de la pista o la part proporcional del jugador. En aquest cas, caldrà que tots els jugadors apareguin a la reserva i abonin la seva part corresponent.
 • S’haurà de confirmar l’assistència dels 4 jugadors i abonar l’import de la pista abans de fer ús de la reserva.
 • En el cas de detectar un ús fraudulent del nom de jugadors (inscribint persones que no jugaran, per tal de beneficiar-se de preus amb descomptes establerts), la direcció es reserva el dret d’aplicar aquelles mesures que consideri oportunes.
 • Arribar tard a l’hora d’inici de la reserva no dona dret a finalitzar-la més tard. El joc es limitarà al temps reservat.
 • És obligatori accedir a les pistes amb roba i calçat esportiu i amb material específic per a la pràctica del pàdel. Queda totalment prohibit jugar sense samarreta o amb roba i calçat inadequats.
 • L’organització es reserva el dret de modificar la pista reservada per la correcta gestió de la instal·lació.
 • En el cas de no gaudir de tot el temps reservat i no avisar amb un mínim de 6 hores d’antelació, s’haurà d’abonar la totalitat de la reserva.
 • En cas de detectar-se l’impagament d’algun rebut de l’escola de pàdel o del CEM Maresme, el centre es reserva el dret de prohibir el joc fins que no s’abonin els imports pendents.
 • La direcció determinarà si l’estat de les pistes és l’idoni per a la pràctica esportiva.
 • Les reserves s’han de fer a través de l’app, de Playtomic o de la nostra web.

Anul·lació de reserves

Si l’anul·lació és posterior a les 6 h prèvies a la reserva, s’aplicaran les mesures següents:

 • 1a vegada: avís verbal i/o telefònic.
 • 2a vegada: 3 dies sense poder reservar pista.
 • 3a vegada: 1 setmana sense poder reservar pista ni jugar.